Prava i povlastice


Član Udruge može postati fizička ili pravna osoba

  • koja ostvaruje jedno od prava iz invalidskog i mirovinskog osiguranja po osnovi invaliditeta, izmjene radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili tuđe njege i pomoći;
  • ima umanjenu radnu sposobnost nastalu kao posljedica ozljede, bolesti ili oštećenja
  • svojim radom može stručnošću doprinijeti unapređenju prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja invalida rada.

Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Učlanjenjem u Udrugu stječu se određene povlastice:

  • informiranost o pravima i povlasticama, te načinima njihova ostvarivanja;
  • pravo na besplatno pravno savjetovanje i podršku (tumačenje zakonskih akata, pisanje žalbi, tužbi, podnesaka,…);
  • organizirano slobodno vrijeme kroz sportsko rekreativne aktivnosti i kreativne radionice;
  • prevladavanje usamljenosti, stjecanje poznanstva i prijateljstva organiziranim zajedničkim druženjima i izletima.

POVLASTICE KOJE OSTVARUJU INVALIDI RADA I OSTALE OSOBE S INVALIDITETOM NEOVISNO O ČLANSTVU U UDRUZI

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema propisima o mirovinskom osiguranju (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN 71/10.).

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, sa osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišnu pristojbu (temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi: NN broj 152/08, 59/09, 97/13 158/13 i 30/14, ne plaćaju osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim ispravama.

POVLAŠTENI PAKET OPTIMA TELEKOMA

Povlašteni paket sa odobrenim popustom odnosno besplatnim minutama mogu dobiti korisnici Optima Telekoma, a ovisno o postotku tjelesnog oštećenja (190 minuta za 80%; 220 minuta za 90%; 250 minuta za 100%). Popust mogu ostvariti korisnici telefonskih usluga, ali ne i korisnici kombiniranih usluga (npr. telefon i internet ili telefonske, internet i TV).

Za ostvarivanje povlastice potrebno je Optima Telekomu (Cebini 28, Buzin, 10 000 Zagreb) dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju i njihov Zahtjev za odobrenje korištenja posebnih povlastica. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 0088.

POPUST ISKON-a

ISKON omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnunaknadu u visini od 10%. Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom potpisivanja zahtjeva za uslugu priložiti uz potpisanu dokumentaciju i kopiju jednog od Rješenja o invaliditetu.
Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 1000.

POPUST BTnet-a

BTnet omogućuje svim osobama sa postotkom tjelesnog oštećenja popust na mjesečnu naknadu. Osobe sa tjelesnim oštećenjem do 50% mogu ostvariti pravo na korištenje izabrane usluge umanjene za 15% mjesečne naknade paketa, a osobe sa tjelesnim oštećenjem većim od 50% za 30% mjesečne naknade paketa. Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom sklapanja ugovora dostaviti kopiju Rješenja o invaliditetu, uz uvid u original istog. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 890011.

POPUST AMIS Telekoma

AMIS Telekom omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%. Za ostvarivanje povlastice potrebno je dostaviti Rješenje o tjelesnom oštećenju. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 5010 svaki radni dan od 08,00-22,00 sata.

ULAZ U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe sa tjelesnim oštećenjem.

Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice dok osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice.